Automobilist bij verkeersongeval altijd schuld?

English below

Als automobilist heb je vast wel eens gehoord van de uitspraak ‘zwakke verkeersdeelnemer’. Daaronder vallen de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers, zoals de fietsers en de voetgangers. Heeft bij een aanrijding tussen een automobilist en een fietser de automobilist altijd schuld? Maakt de eigen schuld van de fietser dan nog uit? 

Op basis van artikel 185 van de Wegenverkeerswet kan de automobilist aansprakelijk worden gehouden voor de schade. De automobilist kan daar alleen aan ontkomen als er sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als de automobilist geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Daarvan is maar slechts in uitzonderlijke gevallen sprake. Onwel worden achter het stuur levert bijvoorbeeld nog geen overmacht op. 

Moet de automobilist dan altijd 100% van de schade vergoeden? Als het slachtoffer jonger dan 14 jaar is dan is dat het geval, tenzij het kind opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. Ook daar zal slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van zijn. 

Is het slachtoffer ouder dan 14 jaar, dan geldt de zogenaamde 50%-regel. Als er sprake is van eigen schuld van het slachtoffer, zoals geen licht voeren als het donker is, dan moet de automobilist minstens 50% van de schade vergoeden. Tenzij er sprake is van overmacht aan de kant van de automobilist, of sprake is van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid van het slachtoffer. De vergoedingsplicht van minimaal 50% kan nog worden verhoogd door de zogenaamde ‘billijkheidscorrectie’. Daarin wordt de mate van schuld van beide betrokkenen meegewogen. Dat kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld de automobilist 70% van de schade moet vergoeden als de fietser maar weinig te verwijten valt. In elk geval zal de billijkheidscorrectie er nooit toe kunnen leiden dat de vergoedingsplicht lager dan 50% uitvalt. 

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl.

Can the motorist always be held accountable for a traffic accident? 

As a car driver you have probably heard from the saying ‘weak traffic participant’. These participants are the non-motorized traffickers like cyclers and pedestrians. In the case of an accident can the driver of a car always be blamed? Or is the role of a cycler or pedestrian also of interest?

According to Dutch law can a car driver can be held responsible for the caused damage. The driver can online escape from this obligation to compensate if it was behind his control and he is nothing to blame. Only in exceptional situation this can be the case. For example, becoming unwell while riding is not enough for saying it was not in the control of the driver.

Should the motorist always compensate 100% of the damage? If the victim is under the age of 14, this is the case, unless the child has acted intentionally or intentionally recklessly. This will only be the case in exceptional cases.

If the victim is older than 14, the so-called 50% rule applies. If the victim is guilty of his / her own fault, such as not switching on light when it is dark, the driver must compensate at least 50% of the damage. Unless there is force majeure on the motorist’s side, or there is intent or deliberate recklessness on the part of the victim. The obligation to pay compensation of at least 50% can be further increased by the so-called “equitable correction”. The degree of guilt of both parties involved is taken into account in this. This can lead to a situation where, for example, the motorist must compensate 70% of the damage if the cyclist is not to blame. In any case, the equitable correction will never be able to result in that the obligation to compensate will be less than 50%.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl