De toegevoegde waarde van Haviltex


(English below)

In het dagelijks leven sluiten we constant overeenkomsten met anderen. Het kan betrekking hebben op kleine zaken zoals de boodschappen, maar ook grotere zaken waaronder het huren van een kamer kunnen het onderwerp van een overeenkomst zijn. Ongeacht de omvang van de overeenkomst is het van belang te begrijpen waartoe de inhoud van de overeenkomst strekt. Eén van de belangrijkste methoden om te bepalen waar de grenzen liggen van de inhoud, is de Haviltexmaatstaf.

In de zaak ‘Haviltex’ heeft de Hoge Raad (hierna: HR) kort gezegd geoordeeld dat een schriftelijke overeenkomst uit méér bestaat dan slechts hetgeen op papier is overeengekomen. Alles wat de partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten is van belang voor de interpretatie van de tekst. Deze verwachtingen kunnen worden gewekt door uitspraken en gedragingen van de partijen. In recente jurisprudentie is bepaald dat de Haviltexmaatstaf eveneens van toepassing is op mondelinge overeenkomsten. De oorspronkelijke beperking van een afspraak op papier is derhalve niet vereist. Kortom, Haviltex heeft een immense invloed op de inhoud van overeenkomsten. 

Ter nuancering heeft de HR eisen gesteld aan de toepassing van de Haviltexmaatstaf. Deze factoren houden onder andere in dat rekening wordt gehouden met de mate van professionaliteit van de partijen, de wijze waarop is onderhandeld en de mate van rechtsbijstand bij de totstandkoming van de overeenkomst. Hierbij moeten alle bijzondere omstandigheden in een concrete casus worden meegewogen.

Het belang van Haviltex dient niet te worden gezocht in de kleinschalige afspraken. Deze zullen zelden stof doen opwaaien. Dit is anders bij grotere en soms langdurige overeenkomsten. Zij bevatten vaak uitgebreide clausules die gebaseerd zijn op huidige of toekomstige situaties. Onzekerheid over de reikwijdte van bepaalde clausules speelt hier vaak een rol. De manier waarop je omgaat met de overeenkomst én met de wederpartij kan dus bepalend zijn bij conflicten. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl of kom langs op spreekuur elke woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur.

The role of Haviltex

We close contracts with others on a daily basis. These contracts can be about small things such as groceries, but they can also be about more important subjects such as renting a room. Regardless of the subject of the agreement, it’s of the utmost importance to understand what the contents of the agreement curtains. One of the most important methods to determine this is the Haviltex method.

The case ‘Haviltex’ was a case where in the High Court (otherwise known as the ‘Hoge Raad’)decided that a written agreement entails more than just what was written down. Every thing the participating parties can reasonably expect from eachother determines partially how the contents of the agreement are interpretated. These expectations are as of recently the Hoge Raad has determined the Haviltexmaatstaf is also applicable to verbal agreements.This means the original written restriction is no longer a requirement. In short, Haviltex has a massive influence on agreements.

As a precautionary measure to preven tabuse, the Haviltexmethod is subjected to certain restrictions which include the relevant factors in a case. These relevant factors include, but are not limited to, the degree of professionality shown by each party, the negotiations that took place between the parties and the influence of legal backing by professionals such as lawyers. Other relevant factors are the facts tied to a specific case. 

The relevance of Haviltex isn’t located in small agreements. They rarely lead to Legal conflicts worth the time and effort. This is not the case for major, and sometimes longlasting, agreements. They usually contain vague clausules based on current or future situations which may or may not be subject to change. These arrangements are prone to misunderstanding by the involved parties. The way you deal with the agreement and the other party could determine the outcome in a conflict.

Do you have a question about this topic or are in need of any other Legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl or visit our office every Wednesday from 3 til 5 PM.