Het forfaitair rendement in box 3 kan schending van het eigendomsrecht opleveren

English below

Nederland kent een bijzonder systeem wanneer het gaat om belastingheffing, namelijk het boxensysteem dat bestaat uit 3 boxen. 
In box 1 worden de inkomsten uit werk en woning belast, deze box speelt voor veel mensen een rol bij de belastingheffing. In box 2 worden de inkomsten uit aanmerkelijk belang belast. Er is sprake van een aanmerkelijk belang indien een belastingplichtige ten minste 5% van de aandelen van een vennootschap bezit, deze groep mensen is aanzienlijk kleiner dan de mensen die op grond van box 1 belasting dienen te betalen. Voor wat betreft de inkomsten uit box 1 en 2 worden deze in het maatschappelijk verkeer gezien als inkomsten, bij box 3 ligt dit anders. In box 3 worden de inkomsten uit sparen en beleggen belast, dit wordt minder gezien als een bron van inkomen. Toch dient ook hier belasting over betaald te worden, de gedachte hierachter zal worden toegelicht. 

Inkomen dat in box 3 valt moet meer zijn dan 30.360 voordat er belasting over betaald dient te worden. Het belastingpercentage is in de meeste gevallen 4%, de gedachte hierachter is dat wanneer iemand zoveel vermogen bezit een rendement van 4% gerechtvaardigd is op basis van spaarrentes. Een voorbeeld ter verduidelijking, wanneer iemand een inkomen van 100.000 genereert, moet er over een bedrag van 69.640 (100.000 – 303.60) 4% rente worden betaald. De laatste jaren vinden er steeds vaker geschillen plaats waarin wordt aangevoerd door belastingplichtigen dat zij het percentage van 4% niet gerechtvaardigd vinden. Dit komt doordat de spaarrentes erg laag zijn en de inflaties hoog, waardoor het percentage van 4% niet meer behaald kan worden. 
Wat aangevoerd wordt in de procedures is dat men recht heeft op het hebben van eigendom, dit is bepaald in het 1e protocol van het EVRM. Bij deze procedures wordt aangevoerd dat door deze belastingheffing in box 3 er een inbreuk wordt gemaakt op het hebben van eigendom. Er mag inbreuk gemaakt worden op het eigendom, maar slechts in zoverre dat het eigendom niet op onredelijke wijze wordt aangetast. Tot voorheen werden de procedures door de rechters afgewezen, maar in een zeer recente uitspraak heeft de Hoge Raad toch anders bepaald. De Hoge Raad oordeelde dat het haalbare rendement in box 3 lager is dan 1,2%. Zij heeft eerder bepaald dat wanneer hier sprake van is, er sprake is van aantasting van het eigendom op onredelijke wijze. De Hoge Raad stelt de belastingplichtigen dus in hun gelijk wat betreft het onredelijke belastingpercentage, echter is dit iets wat in de wet aangepast zou moeten worden en daarom is de Hoge Raad hierover terughoudend. 
Het is voor het eerst dat de Hoge Raad heeft bepaald dat er sprake is van onredelijke aantasting van het eigendom, dit kan erg van belang zijn voor de toekomst van de belastingheffing in box 3, het is voor nu nog afwachten hoe dit verder zal lopen. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl of kom langs op spreekuur elke woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur.

The flat-rate yield of box 3 can cause violation of property rights 

The Dutch taxsystem is different from most other taxsystems, in the Dutch taxsystem we know a system of boxes. 
In box 1 the incomes form work and home are charged, most people are getting charged for these incomes. In box 2 incomes from substantial interest are getting charged. There is a substantial interest when someone possesses at least 5% of the shares in a holding. The incomes from the first 2 boxes are considers as incomes, however this is different when it comes to the third box. In box 3 the incomes from saving and investing are getting charged, there are doubts about the fact off these incomes should be considered as income. However, you need to pay taxes about the incomes in box 3, the idea behind this will be explained. 

Income that is a part of box 3 will only be charged when the amount is higher than 30.360 euros. The tax rate is in most cases 4%. The thought behind this rate is, when someone possesses this amount of money, a rate of 4% is justified on base of saving rates. An example to clarify: someone earns 100.000 euros, he has to pay 4 percent interest over the amount of 69.640 (100.000-30.360). The last few years there have been a lot of cases in which taxable people have submitted, that the tax of 4% is not justified. It’s not justified because of the low saving rates and inflation. 
They invoke on the first protocol of the EHRM, they particularly invoke on the right of property. It is allowed to violent the right of property, but only if it’s not unreasonably. Until now these cases have been turned down by the judges, but in a very recent case, the judges have decided otherwise. The judges once said that if the viable return is below 1,2% there is a violation of property rights. There is been established that de viable return is below 1,2% so we have a violation of property rights. However, this is something that should be corrected in the law, so therefore the judges are reluctant.
It is the first time that the judges have decided that there is violation of property, this can be of great importance for the future of charging the incomes from box 3, for now we’ll just have to wait. 

Do you have a question about this topic or are you in need of legal advice on another topic? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl or visit our office every Wednesday from 3 til 5 PM.