Zorgt gewelddadig optreden tegen een buurman voor een gerechtvaardigde ontbinding van de huurovereenkomst? 


English below

In een vol bewoond land als Nederland komt het regelmatig voor dat buren hinder ondervinden van elkaar. Het kan voor huurbazen wenselijk zijn in zulke situaties het huurcontract met de huurder te ontbinden. Dit gaat echter niet gemakkelijk. Recent is er een uitspraak geweest waarin rechters hebben bepaald dat in de gegeven omstandigheden wel voldoende reden is voor ontbinding van de huurovereenkomst. 

Het ontbinden van een huurovereenkomst betekent dat de huurovereenkomst wordt beëindigd, voor ontbinding is een tekortkoming vereist. In deze zaak betreft het een huurder die overlast veroorzaakt en fysiek geweld gebruikt tegenover zijn bovenbuurman. 
Voor het gebruik van fysiek geweld is de huurder in het verleden veroordeeld tot een taakstraf, dit heeft echter niet geleid tot verbetering, enige tijd later vindt er weer een geweldsincident plaats. Dit tweede geweldsincident leidt tot een taakstraf, een gevangenisstraf en betaling aan de bovenbuurman van een schadevergoeding. De verhuurder is om deze redenen van mening dat de huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen en vordert ontbinding. De kantonrechter wijst deze vordering toe omdat de huurder in voldoende ernstige mate is tekortgeschoten in zijn verplichtingen, dit maakt de ontbinding gerechtvaardigd. 

Wat geconcludeerd kan worden is dat de combinatie van een strafrechtelijke veroordeling en het gebruik van geweld tegen een medehuurder, in de regel voldoende zal zijn om een huurovereenkomst te kunnen ontbinden. Wel is het hier van belang dat de geweldincidenten meermaals zijn gepleegd, waardoor niet met zekerheid gezegd kan worden dat een strafrechtelijke veroordeling in verband met geweld tegen een medehuurder zal resulteren in een gerechtvaardigde ontbinding. Het blijft van belang in elke situatie alle omstandigheden van het geval te bekijken. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl of kom langs op spreekuur elke woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur.

Does a violent action against a neighbour justify to cease the tenancy agreement?

In a fully inhabited country like the Netherlands it does occur on a regular base that neighbours suffer nuisance from each others behaviour. Sometimes, for landlords it is desirable under such circumstances to end the tenancy agreement with the renter. However this is not very easy. Recently there has been a verdict in which judges have determined that in such circumstances there was enough reason to end the tenancy agreement.

A shortcoming is required for the termination of a tenancy agreement. In this case, the renter is causing nuisance and he is using physical violence against his neighbour. 
For the use of physical violence has the renter been sentenced to community service, this however did not improve his behaviour, shortly after the first violent offence, a second follows. This second violence offence leads towards another community service, a prison sentence and to a payment of compensation of damage to the neighbour. 
The landlord thinks that on this grounds there can be established that the renter did not behave like a good renter should behave and therefore requires determination. The court judge allows the claim, because the renter has failed seriously enough regarding his duties, which will justify the determination. 

There can be concluded that the combination of a criminal conviction, with the use of violence against another renter, will be enough to determine a tenancy agreement. However, in this case, there has been multiple violence offences which is important to take into consideration. Because of the multiple violence offences it is not sure if the combination of a criminal conviction and the use of violence is enough for a justified termination of the tenancy contract. It is always important to examine the circumstances of every case. 

Do you have a question about this topic or are in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl or visit our office every Wednesday from 3 til 5 PM.