Verloren en/of gevonden voorwerpen.

Een ieder heeft wel een soortgelijke situatie meegemaakt. Jezelf of één van je vrienden is zijn telefoon kwijtgeraakt. Dit levert vaak een nare ervaring op. Of je hebt juist een voorwerp gevonden en wilt weten wat je hiermee moet doen.  Echter, wat is hierover geregeld in het Nederlandse recht?  In het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is hierover het één en ander bepaald. Op sommige zaken is deze regelgeving niet (geheel) van toepassing denk aan uitzonderlijke situaties; zoals strandjutterij en de vondst van een verloren dier.

Allereerst de verplichtingen van de vinder. Ten eerste is de vinder verplicht om aangifte te doen van de gevonden zaak bij de gemeente, tenzij mededeling van de vondst is gedaan aan de vermoedelijke eigenaar. Ten tweede is er een meldplicht indien het voorwerp is gevonden in een gebouw of openbaar vervoer. Er moet van de vondst mededeling worden gedaan aan de eigenaar/exploitant van dit gebouw of vervoersmiddel. Ten derde kan de gemeente vorderen dat het voorwerp bij haar inbewaring wordt gegeven. Oftewel indien gevorderd, heeft de vinder de plicht het voorwerp af te geven.  Ten vierde is de vinder verplicht zorg voor de zaak te dragen.

Naast deze verplichtingen heeft de vinder ook een beperkt aantal rechten.  Ten eerste wordt de vinder eigenaar van de zaak indien er een jaar is verstreken na de gedane aangifte en/of mededeling. Dit geldt niet voor zaken met een geschatte waarde van minder dan 450 euro die vrijwillig zijn afgegeven aan de gemeente. De burgemeester bepaalt wat er gebeurt met deze zaken, veelal leidt dit tot vernietiging of verkoop van deze voorwerpen. Ook bij andere zaken is er onder omstandigheden vernietiging mogelijk door de gemeente. Zoals zaken die onderhevig zijn aan bederf,te duur/ongeschikt om te bewaren of ongeschikt voor verkoop. De opbrengst van de verkoop treedt dan in plaats van de zaak. Een ander recht dat de vinder of de gemeente heeft, is recht op vergoeding van de gemaakte kosten. Daarnaast heeft de vinder onder omstandigheden recht op vindersloon. De hoogte hiervan wordt bepaald door de gekoste moeite en vereiste zorg. Indien de rechtmatige eigenaar komt opdagen, is het aan hem om dit te betalen.

Kortom, het is lang niet zo simpel als veelal wordt gedacht. Deze regels worden in de praktijk ook lang niet altijd in acht genomen. Het is goed om te weten dat de vinder van een verloren voorwerp talloze rechten maar ook verplichtingen heeft. Daarnaast heeft de gemeente vaak een grote rol en beschikt zij dan ook over talloze bevoegdheden met betrekking tot verloren voorwerpen die zij onder haar heeft.

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl of kom langs op spreekuur elke woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur, Muurstraat 16 Groningen.

Lost and found items.

Almost everybody has experienced that a friend or relative lost something expensive, like a cell Phone. These situations are quite a horrible experience. Another option is that you found something and don’t know what to do exactly with this item. However, what says the Dutch law about such a situation? In the Dutch code of civil law are some law articles about what to do. For some items the rules are a little bit different for example in the case of lost animals and beachcombing.

The finder of a lost item has a few obligations. Firstly the finder is obligated to report the finding at the municipality. Unless the finder knows who is the owner and he reports the finding to the owner. Secondly the finder is obligated to communicate  about the finding in the case the item is found in a building or in the public transport. The finder has to communicate with the owner/exploitant of the building or the public transport company. Thirdly, the municipality can demand that the finder gives the item to the municipality who takes care for this item. Fourthly the finder has the duty to take care about the lost item.

The finder of a lost item has also a few rights. The most important right is that the finder becomes the lawful owner after one year after he did the report and the owner doesn’t claim his lost item. This rule isn’t applicable for items with a worth of less than 450 Euros and given voluntary to the municipality. The mayor of the town is authorized about what to do with these items. Mostly they are sold or destroyed. The revenue of a sell are replacing the lost item in such a case, this means that the owner becomes this money instead of the lost item. Under certain conditions is selling also allowed for other items. Like when the item can become spoiled, or the cost of detaining are too high. The finder or municipality has the right to become compensated for  the costs they made. The finder has also the right for finder’s wage. The height of this wages depends. It is rated especially by the required care and effort made by the finder.

In short, the rules about lost and found items aren’t as simply as most people think.  It is good to know what to do when you, or a friend, lost something or found a lost item. The finder of a lost item has a lot of obligations but also a few rights.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail at rechtsbureau@studentenorganisatie.nl or visit our office every Wednesday between 3 and 5 PM, at Muurstraat 16 Groningen.