De overeenkomst buiten de verkoopruimte

(English below)

In een eerdere blog van ons hebben wij het gehad over de rechten die je toekomt als er sprake is van een overeenkomst buiten de verkoopruimte, oftewel colportage. Hierdoor heeft de verkoper onder andere een verstrekkende informatieplicht en komt de consument een bedenktermijn van 14 dagen toe. Met de komst van de consumentenrichtlijn (2011/83/EU) is het begrip ‘overeenkomst buiten de verkoopruimte’ uitgebreider geworden dan enkel ‘deur aan deur verkoop’. Artikel 6:230g lid 1 sub f BW heeft de definitie onderverdeeld in drie categorieën, waarbij kort wordt stilgestaan.

Als eerste categorie wordt de overeenkomst genoemd die gesloten is in gelijktijdige aanwezigheid van de handelaar en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van de handelaar. Onder deze categorie valt onder andere de deur aan deur verkoop. Het is hier echter van belang dat het niet relevant is van wie het initiatief van de overeenkomst afkomstig is. Ook als de consument de handelaar een voorstel heeft gedaan om bij de handelaar langs te komen valt dit onder ‘buiten de verkoopruimte’. 

De tweede categorie ziet op de overeenkomst die in eerste instantie buiten de verkoopruimte wordt vastgelegd doordat de handelaar de consument persoonlijk en individueel benadert en vervolgens binnen de verkoopruimte wordt afgerond. Dit geldt ook wanneer de overeenkomst vervolgens via een communicatiemiddel wordt gesloten. Volgens de wetsgeschiedenis valt het uitdelen van flyers waarin een product of dienst wordt aangeprezen hier niet onder. De consument is immers in dat geval niet persoonlijk of individueel aangesproken.

De derde categorie betreft de overeenkomst die tijdens een excursie worden gesloten. Deze excursie moet dan door een handelaar zijn georganiseerd met geen ander doel dan om zijn producten of diensten te promoten. Hierbij kan gedacht worden aan een boottripje waarbij een productreclame onderdeel uitmaakt van de tocht. In bepaalde gevallen kan het zo zijn dat de plaats waar de excursie wordt gehouden tevens de verkoopruimte van de ondernemer is. In een dergelijk geval valt dit onder deze derde categorie en kan de overeenkomst dus worden aangemerkt als overeenkomst die tot stand is gekomen buiten de verkoopruimte.

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl of kom langs op spreekuur elke woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur, Muurstraat 16 Groningen.

Contracts negotiated away from business premises

In one of our earlier blogs we wrote about the rights you are entitled to when you conclude a contract negotiated away from business premises. As a result, the trader has a far-reaching obligation to provide information to the consumer and the consumer is provided with a cooling-off period of 14 days. With the arrival of the Consumer Rights Directive (2011/83/EU), the concept of ‘contracts negotiated away from business premises’ has become more extensive than just door-to-door sales. Article 6:230g paragraph 1 BW has subdivided the definition in three categories. These categories will be discussed briefly.

The first category mentioned is the agreement concluded in the simultaneous presence of the trader and the consumer in an area other than the trader’s sales area. This category includes door-to-door sales. However, in this case it is irrelevant from whom the initiative of the agreement originates. Even if the consumer has proposed to visit the trader, this can still be categorized as ‘negotiated away from business premises’.

The second category refers to an agreement that is initially concluded outside the sales area because the trader approaches the consumer personally and individually, and is subsequently concluded within the sales area. This also applies when the agreement is subsequently concluded through a means of communication. According to the legislative history, distributing flyers in which a product of service is recommended is not included. After all, in that case the consumer is not personally or individually addressed.

The third category concerns the agreement concluded during an excursion. This excursion must be organized by a trader for no other reason than to promote his products or services. For example, a boat trip where product advertising is part of the trip. In certain situations, it might be the case that the location of the excursion is also the sales area of the trader. Cases like these fall under this third category and the agreement can therefore be regarded as an agreement concluded outside the sales area.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl or visit our office every Wednesday between 3 and 5 PM, at Muurstraat 16 Groningen.