Married at first sight, juridisch geoorloofd?

Married at first sight, juridisch geoorloofd?

Een veelbesproken televisieprogramma is het programma Married at First sight van RTL4.  Voor dit programma geven mensen zich op om met iemand anders te trouwen zonder dat ze hun toekomstige partner ooit hebben gezien. Pas na het gesloten huwelijk kijkt het getrouwde stel of ze daadwerkelijk bij elkaar passen; ze wonen samen, gaan op vakantie en verzorgen tijdelijk een kind. Los van de amusementswaarde van dit programma is het de vraag of dit juridisch allemaal wel juist is. In de media is al het één en ander geschreven over of we dit soort toestanden wel willen, maar is het juridisch überhaupt wel mogelijk?

Aan het sluiten van een huwelijk zitten uiteraard veel randvoorwaarden. Dit zijn eisen zoals een akte en een ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarnaast is het zo dat het huwelijk nietig kan worden verklaard indien blijkt dat één van de partijen hier niet mee heeft ingestemd. Normaal gesproken is dit niet het geval. Maar wat te doen als één van de verloofden niet in staat is om zijn/haar mening te bepalen bijvoorbeeld door alzheimer?  Allereerst is er een zorgplicht van de ambtenaar van de burgerlijke stand om ervoor te zorgen dat een huwelijk niet wordt voltrokken. Desalniettemin zijn er enkele rechtszaken geweest waarin dit toch mis is gegaan. Zo is er een huwelijk waarbij een man trouwde met een ruim vijftig jaar oudere vrouw nietig verklaard omdat de vrouw alzheimer had op het moment van de huwelijksvoltrekking en de man een financieel motief had bij het aangaan van het huwelijk.

Terugkomend op het televisieprogramma Married at first sight, is dit nou juridisch geoorloofd of niet? Er spelen een aantal juridische problemen, zoals de vereiste toestemming en art. 3:40 BW. De toestemming is discutabel, immers, er is geen toestemming verleend om te trouwen met de uitgekozen persoon. Echter, door mee te doen en mee te werken aan het programma is naar mijn mening wel degelijk toestemming verleend. Daarentegen is anders denkbaar, bijvoorbeeld doordat het redelijkerwijs niet meer mogelijk is om terug te krabbelen op het moment van de ceremonie. Een ander probleem is de mogelijke nietigheid van de huwelijksovereenkomst; waarop werd gewezen in in de NRC van 20 februari 2020. Een overeenkomst is nietig indien het in strijd is met de wet, goede zeden of de openbare orde. Kortweg komt dit neer op strijd met de in Nederland heersende moraal of strijd met fundamentele normen. Het is de vraag of een Married at first sight huwelijk in strijd is met art. 3:40 BW. Er zijn hier zowel voor als tegenargumenten voor te bedenken. Voorargumenten worden aangehaald door de NRC: In Nederland vinden we dat een relatie de basis is van het huwelijk, nu dit niet gebeurd is dit in strijd met de goede zeden. Uiteraard zijn er zware eisen voor een geslaagd beroep op art. 3:40 BW en het is de vraag of de argumenten van de NRC genoeg zijn.

Kortom, voor het sluiten van een Nederlands huwelijk zijn veel regels voorgeschreven. In de rechtspraak zijn vele interessante voorbeelden te vinden. Het is een interessante vraag of de huwelijken gesloten in Married at first sight standhouden voor een Nederlandse rechter. Er zijn enkele juridische problemen bij het aangaan van deze huwelijken, denk aan de vereiste toestemming en art. 3:40 BW. Of deze problemen ook daadwerkelijk een dergelijk huwelijk kunnen vernietigen is vooralsnog de vraag.

 Married at first sight, juridical allowed?

A Dutch television program which is quite controversial is Married at First sight. In this program the participants are matched with another participant and before they even know each other they marry on television. After their marriage they are managing to fall in love: they live together, go on holidays and care for a child. The program is not only nice to see but brings a lot of questions. In the Dutch media a lot is written about this program, but is a marriage like this allowed?

Marrying a person is something which isn’t quite easily and there are several rules. There are some demands like a specific document and the presence of an official of the Dutch state. Besides these formal demands there are some other rules like the permission of both parties. The permission for a marriage isn’t usually a big problem but what to do when someone cannot think clearly because of a sickness like Alzheimer’s? First the civil servant has to make sure that marriages like that won’t exist. However, there are some cases in which permission was missing. For example a marriage between a man and a lady who was 50 years older than the man, which was declared void because the woman had Alzheimer and the man had clearly a financial reason for the marriage.

Coming back on the television program Married at first sight, is it juridical allowed or not? There are a few juridical problems like the permission and the Dutch law article 3:40 of the Civil Code. Permission is in these marriages quite questionable. There is no permission for marrying with the chosen person. However, when participating you already knew what is going to happen and joining the ceremony without any protest is normal permission. However it is imaginable that there wasn’t, because the married person is pressured to marry the matched person due the contract with the program or other factors. Another problem is article 3:40 of the Dutch Civil Code. An agreement is void when the agreement is conflicting the law, good morals, or public order.  If the Married at first sight marriages are conflicting the good morals is the questions. Maybe it is, because in The Netherlands in general the moral is that a marriage is only possible when people are having a relationship. However, an appeal on art. 3:40 isn’t very easy, so it is not easy to say if this is enough to declare these marriages void.

In short, for marrying in the Netherlands there are quite some rules. There are quite a lot of Dutch law cases about these rules. The marriages in Married at first sight are quite questionable in juridical perspective and I’m curious how a Dutch court will asses them. There are some juridical problems but it is not clear what would be the outcome.