Ondernemende studenten / Enterprising students

Ondernemende studenten

(English below)

Wat hebben Microsoft, Facebook en Reddit met elkaar gemeen? Het zijn alle drie grote techbedrijven, maar dit blog gaat over een andere overeenkomst. Namelijk dat al deze bedrijven ooit door studenten zijn opgericht. Ook in Nederland hebben veel studenten een eigen bedrijf. Hierbij is het natuurlijk van belang dat je een goed bedrijfsplan hebt. Een van de dingen die je in dit plan moet doen, is het kiezen van een rechtsvorm voor jouw bedrijf. In dit blog zal ik ingaan op wat voor studentenondernemingen de voor- en nadelen van de rechtsvormen ‘de eenmanszaak’, de vof en de bv zijn.

Ten eerste de eenmanszaak. Deze naam kan verwarring opleveren. Het is namelijk niet zo dat een eenmanszaak slechts één werknemer kan hebben. Ook de eigenaar van een eenmanszaak kan namelijk personeel aannemen. Deze rechtsvorm heeft als voordeel dat de oprichting erg eenvoudig en goedkoop is. Hiervoor hoeft de onderneming namelijk enkel ingeschreven te worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het nadeel van deze rechtsvorm is dat de eigenaar van de eenmanszaak persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de eenmanszaak is. Dit betekent dat schuldeisers van de eenmanszaak hun vordering kunnen richten tot het privévermogen van de eigenaar van deze eenmanszaak. Wanneer een eenmanszaak failliet gaat, zal dus doorgaans ook de eigenaar van deze eenmanszaak failliet worden verklaard.

Ten tweede de vof. Een verschil met de eenmanszaak is dat bij een vof altijd minimaal twee personen ‘de baas’ zijn. Deze personen worden de vennoten genoemd. Hierdoor is de vof de geschikte rechtsvorm wanneer je samen met anderen een onderneming wilt starten. Alle vennoten hebben in beginsel even veel zeggenschap over de onderneming. Ook voor het oprichten van een vof is inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel verplicht. Daarnaast is het aan te raden om de afspraken die tussen de verschillende vennoten gemaakt worden ook op papier vast te leggen. Dit kan voor duidelijkheid zorgen in tijden van conflicten. De vof heeft hetzelfde nadeel als de eenmanszaak. Alle vennoten zijn namelijk persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vof.

Ten slotte de bv. Dit is een rechtsvorm die vaak wordt gekozen wanneer een onderneming te groot wordt om als eenmanszaak of vof verder te gaan. Het is ook mogelijk om direct als bv te beginnen, maar aan de oprichting zijn zwaardere eisen verbonden. De oprichting vindt plaats door het opmaken van een notariële akte. In deze akte moeten ook de statuten van de bv worden vastgelegd. Deze akte moet vervolgens door de bestuurders van de bv in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Wanneer dit is gedaan, zijn de bestuurders niet langer persoonlijk gebonden voor de schulden van de bv. Dit is het grote voordeel van deze rechtsvorm. Zolang er geen sprake van wanbeleid is, kunnen de bestuurders door schuldeisers van de bv niet in hun privévermogen worden aangesproken. Het nadeel van de bv is dat de oprichting relatief ingewikkeld is. Dit proces kost tijd en geld. Gemiddeld kost het oprichten van een bv €300. De echte kosten komen echter pas wanneer de bv bestaat. Zo moet een bv jaarlijks een door een account goedgekeurde jaarrekening opstellen en zijn de fiscale regelingen voor kleine ondernemingen vaak relatief nadelig.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl of kom langs op ons spreekuur: elke woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur, Muurstraat 16 Groningen.

Enterprising students

What do Microsoft, Facebook and Reddit have in common? All three are big tech companies, but that is not what this blogpost will be about. All these companies were founded by students. In the Netherlands a lot off students have their own companies as well. For starting a company, it is important to have a good business model. One of the things you therefore need to do is picking the best legal structure. In this blogpost I will talk about the pros and cons of the ‘eenmanszaak’ (one-man business), ‘vof’ (commercial partnership) and ‘bv’ (private limited company) to student companies.

Firstly the ‘eenmanszaak’ (one-man business). This name can be confusing. It is not true that a one-man business can only have one employee. It is possible that the owner of the one-man business hires staff. The pro of this legal structure is that it is easy and cheap to found a one-man business. The only requirement is that you need to register the company in the central trade register. The con of this legal structure is that the owner of the company personally liable for the depts of the company. This means that creditors of the company recover their debts on the private capital of the owner. If a one-man business goes bankrupt, the owner will in general also go bankrupt in private.

Secondly the vof (commercial partnership). A difference between the one-man business and commercial partnership is that a commercial partnership means that at least two persons are ‘in charge’. This means that the commercial partnership is a suitable legal structure if you want to found your company together with someone else. In principle every partner has an equal amount of control within the company. For the founding of the commercial partnership goes that registration in the central trade register is obliged. Besides this, it is recommendable to secure the agreement between the partners in writing. This may lead to certainty in times of internal conflict. The commercial partnership has the same con as the one-man business. Every partner is personally liable for the depts of the company.

Finally, the bv (private limited company). This legal structure is often picked when the business becomes too big to continue as one-man business or commercial partnership. It is possible to begin as a private limited company right away, but the founding is relatively complicated. Founding needs to be done by notarial deed. This must also include the articles of the private limited company. Afterwards the directors have to register the notarial deed in the central trade register. After this is done, the directors are no longer personally liable for the depts of the company. This is the big pro of this legal structure. As long as there is no mismanagement, directors are not personally liable for the depts of the company. The con of this legal structure is that the founding is relatively complicated. This process takes time and money. The average founding costs are €500. However, the real costs only appear after the founding. For instance, a private limited company is obliged to have accountants check its annual financial report. Besides this, tax legislation makes that this legal structure often is not profitable for small businesses.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl or visit our office hours every Wednesday between 3 and 5 PM, at Muurstraat 16 Groningen.