Tekort aan buitenlandse arbeidskrachten/ Shortage of foreign employees

Tekort aan buitenlandse arbeidskrachten/ Shortage of foreign employees

-English below-

Door het coronavirus is in Nederland op veel plekken een tekort aan buitenlandse werknemers ontstaan. Een sector die hier veel last van heeft, is de bouw. In deze sector werken normaal gesproken veel arbeidskrachten uit het buitenland. Deze arbeiders komen vaak uit Oost-Europa. Door het coronavirus is het reizen tussen verschillende landen lastiger geworden. Hierdoor kunnen deze arbeiders soms niet naar Nederland reizen. Het gevolg hiervan is dat in bepaalde sectoren personeelstekorten ontstaan. Dit blog ziet op de vraag waarom deze vacatures niet door Nederlanders worden ingevuld die nu werkloos thuiszitten en op de vraag waarom in bepaalde sectoren überhaupt zoveel gebruik van buitenlandse arbeidskrachten wordt gemaakt.

Om te beginnen is het begrip ‘detachering’ van belang. Dit houdt in dat iemand uit het buitenland een opdracht in Nederland aanneemt. Bij het uitvoeren van deze opdracht maakt hij vervolgens gebruik van de werknemers die hij in zijn thuisland in dienst heeft. Deze werknemers stuurt hij dus naar Nederland om hier namens hem te werken. Dit kan er in de praktijk als volgt uitzien: Stel een projectontwikkelaar wil tien nieuwe woningen laten bouwen. Om dit uit te voeren, heeft hij een aannemer nodig die de huizen voor hem gaat bouwen. Hiervoor kan hij een aannemer uit bijvoorbeeld Hongarije inhuren. In dat geval stuurt de Hongaarse aannemer zijn Hongaarse werknemers voor een halfjaar naar Nederland om hier de tien nieuwe woningen te bouwen. De Hongaarse werknemers blijven tijdens deze periode in dienst van de Hongaarse aannemer. Dit is wat detachering wordt genoemd.

De logische vervolgvraag is waarom de projectontwikkelaar niet gewoon voor een Nederlandse aannemer zal kiezen. Dit is qua communicatie waarschijnlijk immers veel handiger. De reden hiervoor is geld. Op Nederlandse werknemers is het volledige Nederlandse recht van toepassing. Dit houdt in dat een bepaald minimumloon moet worden betaald, dat de werkgever pensioenpremies en premies ter garandering van een uitkering bij werkloosheid moet betalen en dat vaak een CAO van toepassing is waardoor de werkgever een hoger loon dan het minimumloon moet betalen. Op buitenlandse werknemers die in Nederland gedetacheerd zijn, is niet het hele Nederlandse recht van toepassing. Voor hen gelden in principe alleen de belangrijkste regels uit het Nederlands recht. Dit is bijvoorbeeld het minimumloon. Maar hieronder vallen geen pensionpremies of premies ter garandering van een uitkering bij werkloosheid. Hierdoor zijn deze buitenlandse werknemers vaak goedkoper dan de Nederlandse werknemers. Dit is een belangrijke reden waarom normaalgesproken veel buitenlandse arbeiders in Nederland werkzaam zijn. Nu deze arbeiders door het coronavirus afwezig zijn, kunnen zij dus niet zomaar door Nederlandse werknemers vervangen worden. Nederlandse werknemers kunnen hier te duur voor zijn en daarnaast zullen er niet altijd voldoende Nederlanders met de juiste opleiding beschikbaar zijn. Dit laatste probleem zal zich met name in sectoren als de bouw voordoen.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl. Onze fysieke spreekuren zullen tot nader bericht helaas niet plaatsvinden.

Shortage of foreign employees

The coronavirus caused a shortage of foreign employees at a lot of placed in the Netherlands. A sector that suffers a lot because of this, is the construction sector. Usually a lot of foreign employees work in this sector. These employees are often from Eastern-Europe. The coronavirus made it harder to cross borders. This means that it is not always possible to travel for these employees. The consequence of this is that some sectors are facing a shortage of employees. This blogpost focusses on why these vacant places are not taken by Dutch employees and on there are this many foreign employees in some sectors in the first place.

First of all the concept ‘secondment’ is important. This means that someone in a foreign country accepts a contract in the Netherlands. While fulfilling this contract, this person uses the employees he hired in his own country. This means that he sends those employees to the Netherlands to work in the Netherlands during a certain timespan. In practice this can be as follows: Imagine a real estate agency wants to build ten new houses. To execute this idea, they need a contractor who is willing to actually build those houses. The real estate agency can contract a contractor out of, for example, Hungary. In that case the Hungarian contractor will send his Hungarian employees to the Netherland to build the ten houses. During this period, the Hungarian employees stay employed to the Hungarian contractor. This is what is called secondment.

The logical follow-up question is why the real estate agency would not hire a Dutch contractor in the first place. This seems to make sense since, for example, the communication would be easier. The reason for this is money. The complete Dutch law applies to the Dutch employees. This means that a certain minimum wage has to be paid, that the employer has to pay pension contributions and contributions to guarantee welfare if the employee will lose his job and often that a collective labour agreement is applicable which means that the employer has to pay an higher wage than the legal minimum wage. In contrary to this, the Dutch law does not completely apply foreign employees seconded in the Netherlands. Only the most important rules of the Dutch law apply to them. This is for example the minimum wage. However, pension contributions and contributions to guarantee welfare if the employee will lose his job do not have to be paid for seconded employees. This means that seconded employees are often cheaper to hire than Dutch employees. This explains why usually a lot of foreign employees are working in the Netherlands. Now these employees are absent because of the coronavirus, they cannot be simply replaced by Dutch employees. Dutch Employees can be too expensive and besides this, often there will not be enough specifically skilled Dutch employees to replace the foreign employees.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl. Unfortunately, we won’t have office hours until further notice.