Social media en werk / Social media and work

(English below)

Social media zijn overal, zo ook in de rechtspraak. Er heeft zich bijvoorbeeld al een tal van zaken voorgedaan waarbij iemand werd ontslagen na posts op social media. Regelmatig gaat het dan om situaties waarin een werknemer een collega beledigt op social media of zich online negatief uitlaat over het bedrijf waar hij werkt. Maar je kan ook denken aan een werknemer die op Facebook plaatste: “Ik heb me net ziek gemeld. Nu lekker shoppen met mijn moeder in Amsterdam”, waarna zij op staande voet werd ontslagen. In een andere zaak twitterde iemand dat zij geen zin had in haar nieuwe baantje, waarop zij ook direct werd ontslagen, nog vóórdat ze was begonnen. Maar in hoeverre mag jouw werkgever eigenlijk iets bepalen over wat jij op social media zet? Je hebt toch immers ook vrijheid van meningsuiting en een recht op privacy?

Inderdaad, het controleren van social mediagebruik is niet zomaar toegestaan, zeker wanneer het gaat om je privéberichten. Volgens het Nederlandse recht mag de werkgever echter wel bepaalde regels opleggen aan de werknemer, die ‘de goede orde in de onderneming’ waarborgen (artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek). Hieronder valt ook een ‘social media code’, waarin verplichtingen door de werkgever eenzijdig aan de werknemer kunnen worden opgelegd omtrent social mediagebruik.

In een dergelijke social media code kan bijvoorbeeld worden geregeld in hoeverre werknemers tijdens werktijd gebruik mogen maken van social media, onder welke voorwaarden werknemers uit naam van het bedrijf actief mogen zijn op social media, of het vermeden moet worden om op social media te schrijven over andere werknemers of leidinggevenden, etc. Het mag in principe niet in zijn geheel verboden worden om over het bedrijf te posten op social media, maar hier kunnen wel veel beperkingen aan zitten, bijvoorbeeld dat het niet schadelijk voor het bedrijf mag zijn. Naast een aparte social media code, kan een werkgever er ook voor kiezen om zulke instructies op te nemen in een cao.

Maar ook wanneer jouw werkgever niet expliciet regels in een social media code of cao heeft opgenomen, is het nog wel zo verstandig om alsnog enigszins op te passen met hetgeen je op social media plaatst. Het is makkelijk voor een werkgever om op te treden wanneer hij kan verwijzen naar specifieke bestaande regels, maar ook zonder zulke regels kan de werkgever zich beroep op de open norm van ‘goed werknemerschap’ (artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek) waar elke werknemer zich aan moet houden, en kritiek op een collega, leidinggevende of leverancier op social media plaatsen, geeft meestal niet bepaald blijk van goed werknemerschap. En aangezien social media doorgaans openbaar zijn, kan ook niet worden betoogd dat het onder het privédomein valt.

In veel zaken zoals die genoemd in de inleiding, wordt een ontslag op grond van dergelijke uitlatingen op social media geldig geacht. Wees je hier dus goed van bewust als je op social media post over je werk!

Heb je een vraag over dit onderwerp of heb je een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl. Onze fysieke spreekuren zullen tot nader bericht helaas niet plaatsvinden.

Social media and work

It’s the 21st century and social media are everywhere – including in the courtroom. For example, there have already been tons of cases from people being fired over social media posts. This often concerns employees posting insults towards co-workers or bosses, or badmouthing the company online. But there has also been a case where someone posted a as a Facebook status: “I just called in sick. Now going shopping with my mom in Amsterdam”, after which she was fired on the spot. In another case, a girl tweeted that she did not feel like starting her new job, upon which she was also fired, before having even started the job. But to what extent can your employer actually even be concerned with what you post on your own social media accounts? Wouldn’t that violate your freedom of expression?

Indeed, your employer cannot just control and monitor your social media accounts without any restrictions, in particular when it comes to your private messages. However, according to Dutch law, it is allowed for an employer to set up certain rules in order safeguard the proper order within the organisation (see Article 7:660 of the Dutch Civil Code). These rules of conduct may also include a so-called ‘social media code’. In such a code, the employer may unilaterally establish rules for their employees regarding the use of social media.

To give a few examples, a social media code might include rules about using social media at work, conditions under which employees can be active on social media on behalf of the company, whether it is prohibited to post about co-workers or supervisors, etc. In principle no one can be forbidden to post about their place of work entirely, but there may be certain conditions or restrictions. Such a restriction may obviously be that a post or statement on social media about the company cannot be harmful for the company. Besides using a social media code, an employer may also opt to include rules and guidelines like these in the labour agreement.

However, even when your employer has not explicitly laid down rules on the use of social media anywhere at all, it would still be wise to be careful with what you post on social media. Of course, it is easier for an employer to undertake steps against employees posting harmful things online when there are specific and well-established rules, but in the absence of such rules, an employer can still call upon the general rule in Dutch law to behave like a ‘proper employee’ (Article 7:611 of the Dutch Civil Code), by which every employee is bound. It speaks for itself that posting harsh criticism about co-workers, supervisors, suppliers, etc. online is not a sign of acting as a proper employee. It is also difficult to argue that posts on social media are covered by the right to private life, given that Dutch jurisprudence tends to maintain that social media are public.

In many cases like the ones mentioned in the introduction, being fired on the spot for posting such things on social media, are considered valid. So, be mindful of this when posting about your work on social media!

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Do not hesitate to contact us by mail (rechtsbureau@studentenorganisatie.nl). Unfortunately, we will not have be in office until further notice.