Reis- en verblijfsrechten als EU-burger/ travel and stay rights as a European citizen.

Het is nog niet zo lang geleden dat er bij iedere grens van ieder EU-land een grenscontrole bestond. Voordat een burger van één EU-lidstaat de grens over mocht, werd gecontroleerd of die burger gecheckt voor zijn papieren. Als daaraan iets niet klopte, werd toegang verwijderd. Vandaag de dag is iets dergelijks moeilijk in te denken. Iedere EU-burger kan, wanneer hij of zij maar wil, besluiten af te reizen naar een andere EU-lidstaat. Strikt genomen behoort een dergelijke EU-burger wel een identiteitsbewijs bij zich te hebben, maar daarop controleert eigenlijk alleen de luchtvaartmaatschappij met enige regelmaat. Alle andere controles zijn verdwenen. Dit recht om overal heen te reizen waar men wil, stam voornamelijk uit een richtlijn die in 2004 werd aangenomen. Afhankelijk van hoelang iemand verblijft in een lidstaat, gelden er voor de EU-burger andere verblijvingsvoorwaarden.

De richtlijn die de verblijfs- en reisrechten creëert, heeft bij de eerste drie maanden van verblijf in een lidstaat geen echte voorwaarden. Na die eerste drie maanden wordt het ingewikkelder. Als je werk hebt gevonden in een ander EU-land, dan is dat voldoende. Heb je geen werk, dan moet jij ervoor zorgen dat jij het gastland in kwestie niet tot last bent. Hoe doe je dat? Door voldoende bestaansmiddelen te hebben om geen beroep te hoeven doen op sociale bijstand. Hoe langer het verblijf vervolgens wordt, hoe eerder jij mag aankloppen bij een bijstandsorganisatie voor hulp. Het jammere hieraan, is dat de richtlijn studenten hiervan lijkt te hebben uitgezonderd. Of dit in de praktijk ook daadwerkelijk zo is, is een ingewikkelde kwestie. het is daarom verstandig om als student niet in een dergelijke situatie te belanden, want dit kan het verblijfsrecht aantasten.

Vervolgens moet jij in dat land een dekkende zorgverzekering afsluiten. Ten slotte geldt er een speciale eis voor studenten. Studenten hebben de extra last om ook nog bij een instelling te moeten staan ingeschreven, waaruit blijkt dat studeren bij die instelling hun hoofdbezigheid is.

Na vijf jaar netjes aan de voorwaarden te hebben vervuld, vervallen alle voorwaarden en mag een EU-burger, net als een burger van die lidstaat, voor zolang blijven in die andere lidstaat als hij of zij wil. Ook het aanvragen van bijstand is dan gerechtvaardigd. Dit recht raakt men vervolgens alleen kwijt, als deze EU-burger een jaar het grondgebied van die EU-lidstaat heeft verlaten. Mocht je als EU-student vijf jaar in Nederland hebben verbleven, dan kan dit uiteindelijk, behalve een diploma, ook resulteren in een duurzaam verblijfsrecht

Heb je een vraag over dit onderwerp of heb je een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl. Onze fysieke spreekuren zullen tot nader bericht helaas niet plaatsvinden.

It is not that long ago that border controls occurred at every European border. Before a citizen from European country could travel to any other country, that citizen could have been checked for his papers and, should something appear incorrect, be denied entry. Today that is a difficult thing to imagine. Every EU citizen can, at any given time, travel to any other EU nations. The only requirement is a mandatory identification card, but no one really checks for those, except in cases of air travel. This right to travel currently stems from a directive that become law in 2004. Depending on how long someone intents to stay in the EU, different conditions apply to them.

The directive that creates travel and staying rights, does not have any real conditions with regards to the first three months of stay. After those three months, the situation becomes more complex. Should you be employed, no further conditions than that employment will apply. Without employment, the EU citizen in questions must make sure to not be qualified as an unreasonable burden on the EU nation he or she currently resides in. How does one do this? By not applying for welfare, basically. The longer your stay has been, the sooner you can potentially start thinking about applying for benefits without it jeopardizing your right to stay. One exception seems to apply though: students. Students seem to be unable to file for welfare benefits. This can turn out differently in practice, but due to the complex nature of the law, it is better to not attempt to file for welfare, unless all other options have failed. A second conditions is the requirement of healthcare coverage. Students have an additional requirement on top of the other requirements: they must be enrolled in an institute for higher learning – like, for instance, a university – and devote most of their time to studying at said institutions.

After having waited for a period of at least five years, whilst fulfilling the conditions mentioned above, all the conditions for the right to stay melt away. A EU citizen can now, under the same terms as a citizen of said nation, stay. This citizen can, barring strange events, not be removed and this citizen can also apply for welfare, without that harming his or her right to stay. You only lose this right, should you leave the territory of this country in question for a year or more. Should you have studied for five years in the Netherlands, that can, apart from a diploma, also result in you acquiring a right to permanently remain in the Netherlands.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl. Unfortunately, we won’t have office hours until further notice.