Woningnood anno 2021 / Housing shortage in 2021

(English version below)

In Nederland is opnieuw sprake van woningnood. Helaas is dit geen makkelijk op te lossen kwestie. Tussen 2016 en 2019 steeg het woningtekort al van 139.000 naar 290.000 woningen. Momenteel is er zelfs een tekort van bijna een miljoen woningen! Het vinden van een fijne en betaalbare woning is inmiddels een hele opgave geworden.

Hoe heeft dit zo ver kunnen komen?

Om te beginnen beloofde de overheid in 2018 om jaarlijks 75.000 woningen te bouwen en dit quotum werd telkens niet behaald. Hoewel de cijfers in de buurt kwamen (71.000 nieuwbouwwoningen) was het niet genoeg. Bovendien heeft Nederland te kampen met de stikstofcrisis en ook het feit dat er relatief te weinig bouwvergunningen zijn verleend in combinatie met het feit dat er steeds meer huishoudens komen helpt niet echt mee.

Een van de oorzaken dat er weinig woningen beschikbaar zijn is dat er tot nu toe geen overheidsbescherming was tegen zogeheten huisjesmelkers. Huisjesmelkers verdienen aan de woningnood door de huurprijzen met honderden euro’s te verhogen. Misschien klinkt dit je wel bekend in de oren; als student betaal je soms een torenhoge huur voor een piepklein kamertje. Je hebt echter geen keus want je moet toch een kamer hebben en als gevolg kan je als student geen kant op en maakt een huisjesmelker misbruik van deze kwetsbare positie. Dit fenomeen speelt natuurlijk niet alleen bij studenten, maar ook bij veel andere Nederlandse huurders.

Licht aan het einde van de tunnel!

En dan nu over naar positief nieuws… Afgelopen week heeft de overheid besloten dat huurders in het gereguleerde segment (dit zijn alle woningen onder de huurtoeslaggrens) dit jaar geen huurverhoging krijgen. Oftewel de huur wordt ‘bevroren’. Deze regeling geldt ook voor kamerhuurders. Dit is goed nieuws voor de studenten! Mocht je toch van je huisbaas bericht krijgen over een huurverhoging per 1 juli aanstaande, dan kun je hiertegen bezwaar maken bij de huurcommissie.

Bovendien is er nog een ander wetsvoorstel aangenomen die het invoeren van een ‘opkoopbescherming’ mogelijk zal maken in buurten waar weinig goedkope en middeldure koopwoningen zijn een. Deze opkoopbescherming zorgt ervoor dat opkopers niet meer alle aantrekkelijke woningen op de markt kunnen wegkapen. De positie van met name starters en mensen met een middeninkomen zal hierdoor worden verbeterd waardoor de kans op een betaalbare woning voor deze groep groter zal worden.

Heb je een vraag over dit onderwerp of heb je een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl. Onze fysieke spreekuren zullen tot nader bericht helaas niet plaatsvinden.

Housing shortage in 2021

There is again a housing shortage in the Netherlands. Unfortunately, this is not an easily resolved issue. Between 2016 and 2019, the housing shortage already increased from 139,000 to 290,000 homes. At the moment there is even a shortage of 331,000 homes! Finding a nice and affordable home has now become quite a challenge.

How did this get this far?

To begin with, the government promised in 2018 to build 75,000 homes annually and this quotum was not met every time. Although the numbers came close (71,000 newly built properties), it was not enough. Moreover, the Netherlands is struggling with the nitrogen crisis and the fact that relatively too few building permits have been granted in combination with the fact that more and more households are coming, does not really help.

One of the reasons why there are few homes available is that until now there was no government protection against so-called slumlords. Slumlords earn from the housing shortage by raising rents by hundreds of euros. Maybe this sounds familiar to you; as a student you sometimes pay a sky-high rent for a tiny room. However, you have no choice because you need a room and as a result you as a student have nowhere to go and a slumlord takes advantage of this vulnerable position. Of course, this phenomenon does not only affect students, but also many other Dutch tenants.

Light at the end of the tunnel!

And now on to positive news… Last week, the government decided that tenants in the regulated segment (these are all homes below the housing benefit limit) will not receive a rent increase this year. In other words, the rent is “frozen”. This arrangement also applies to room tenants. This is good news for the students! If you nevertheless receive a message from your landlord about a rent increase from 1 July next, you can object to this with the rent tribunal.

In addition, another bill has been passed that will allow the introduction of “buy-out protection” in neighborhoods where there are few cheap and mid-priced owner-occupied homes. This protection ensures that buyers can no longer take away all the attractive homes on the housing market. This will improve the position of starters and people with a middle income, in particular, which will increase the chance of an affordable home for this group.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Do not hesitate to contact us by mail (rechtsbureau@studentenorganisatie.nl). Unfortunately, we won’t have office hours until further notice.