Huisdieren in een huurwoning? / Pets in a rental property?

(English below)

Veel verhuurders van huurwoningen willen het houden van een huisdier in de huurwoning niet toestaan. Maar mág de verhuurder het houden van een huisdier wel verbieden?

De wet is hier niet duidelijk over maar in de algemene richtlijnen die zijn opgenomen in de Huurwet staat geen absoluut verbod voor huisdieren opgenomen. 

Artikel 8 EVRM

De wens van de huurder om een huisdier te mogen houden kan worden beschouwd als onderdeel van het recht op privé- en gezinsleven zoals vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

Dit neemt niet weg dat er geen contractuele afspraken kunnen worden gemaakt tussen huurder en verhuurder. De verhuurder kan het houden van een huisdier door de huurder dus alsnog verbieden. Als de huurder zich vervolgens niet aan de afspraak met zijn verhuurder houdt zal slechts in enkele gevallen de huurovereenkomst worden ontbonden. Dit heeft te maken met het hiervoor aangehaalde artikel 8 EVRM. Een huurder dient zich te allen tijde als een zogenoemde ‘goede huisvader’ te gedragen.

De verhuurder heeft het recht dat zijn eigendom niet wordt beschadigd en dat de huurwoning wordt gebruikt zoals vastgelegd in het huurcontract. Ook belangen van de buren spelen een rol, zij kunnen bijvoorbeeld last ondervinden van het geblaf van een hond. Houders van kleine huisdieren, zoals cavia’s en konijnen, hoeven zich minder zorgen te maken. Dieren die in kooien, aquaria en terraria gehouden worden veroorzaken meestal geen overlast. Als je huis echter dreigt te veranderen in een kleine dierentuin of dierenopvang kan je problemen krijgen met je buren en/of verhuurder.

Uitzondering

Niet iedere situatie is hetzelfde; als in de statuten van een Vereniging van Eigenaren (VvE) vermeld staat dat het houden van huisdieren verboden is, dan zal een huurder altijd aan het kortste eind trekken. Er kan niet worden afgeweken van een in deze statuten opgenomen verbod op het houden van huisdieren.

Het is in alle situaties verstandig eerst te overleggen met de verhuurder voordat je een huisdier neemt, dit voorkomt problemen.

Heb je een vraag over dit onderwerp of heb je een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl. Onze fysieke spreekuren zullen tot nader bericht helaas niet plaatsvinden.

Pets in a rental property?

Many rental property owners do not want to allow the keeping of a pet in the rental property. But may the landlord prohibit keeping a pet?

The law is not clear about this, but the general guidelines included in the Dutch Rental Act do not contain an absolute prohibition for pets.

Article 8 ECHR

The tenant’s wish to keep a pet can be considered as part of the right to private- and family life as enshrined in Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights (ECHR).

This does not alter the fact that no contractual agreements can be made between the tenant and the landlord. The landlord can therefore still prohibit the tentant’s keeping a pet. If the tenant subsequently does not keep to the agreement with his landlord, the lease will only be dissolved in a few cases. This has to do with the aforementioned Article 8 ECHR. A tenant must at all times act with due and proper care.

The landlord has the right that his property is not damaged and that the rental property is used as stipulated in the rental contract. The interests of the neighbors also play a role; for example they may be bothered by a dog’s barking. Keepers of small pets, such as guineas and rabbits, need to worry less. Animals kept in cages, aquariums and terrariums usually do not cause any nuisance. However, if your home is in danger of turning into a small zoo or animal shelter, you could run into problems with your neighbors and/or landlord.

Exception

Not every situation is the same; if it is stated in the statutes of an Owners’ Association that keeping pets is prohibited, then a tenant will always be on the losing end. It is not possible to deviate from a prohibition on keeping pets contained in these statutes.

In all situations it is wise to first consult with the landlord before taking a pet, this will prevent problems.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Do not hesitate to contact us by mail (rechtsbureau@studentenorganisatie.nl). Unfortunately, we will not be in office until further notice.